Zentrum für Integration und Migration
Rosa- Luxemburg- Straße 50
99086 Erfurt

Tüzük

Thüringen Diyalog ve Entegrasyon Derneği (THIDI e.V) Tüzüğü

§ 1 Derneğin adı, bulunduğu yer ve mali yıl

(1) Dernek, “Thüringer Initiative für Dialog und Integration” adını taşır ve dernekler siciline kayıtlı edilmelidir. Ancak bu kayıttan sonra kısaltılmış hali “e.V.” olan “kayıtlı dernek” ekini kullanabilir.

(2) Dernek Erfurt’ta bulunur.

(3) Mali yıl takvim yılıdır.

§ 2 Derneğin amacı ve görevleri

(1) Derneğin amaçları şunlardır: Türkiye’den gelen insanların ve diğer göçmenlerin entegrasyonunu kolaylaştırmak, göçmenlerin Alman toplumu ile diyalogunu artırmak, Siyasal baskıya uğrayarak Almanya’ya göç edenlere yardım etmek, iltica için ülkesinden kaçan, sürgün ya da akut afetlerden etkilenen insanlara yardım etmek, eğitim ve öğretimi desteklemek. Aynı zamanda, uluslararası düşünmenin, toplumsal kültürün ve her türlü etnik kökene karşı hoşgörünün desteklenmesi; eğitim, rehberlik, mesleki öğrenim ve okul öğreniminin desteklenmesi; sanatın, kültürün ve dinin desteklenmesi de amaçlanmaktadır.

(2) Tüzüğün amacı özellikle aşağıdaki faaliyetler ile gerçekleştirilir:

 • Konferanslar, seminerler, Almanya içi ve dışındaki değişim gezileri, dersler ve etkinlikler ile okullar, vergi ayrıcalıklı kurumlar ve yetkililer için ders, bilgi aktarımı şeklinde Workshoplar ve eğitimler düzenlemek
 • Danışma merkezleri ve akademiler kurmak ve işletmek
 • Halkla ilişkilerin desteklenmesi amacıyla bilgi kaynakları, kitaplar, el kitapçıkları ve diğer materyaller hazırlamak, yayınlamak ve sonuçlarını kaydetmek
 • Burs ve yardımlar vermek, bu amaçla yarışmalar ve ödüller düzenlemek
 • Dil kursları ve konuşma kafeleri organize etmek
 • Öğrencilerin okul sonrası eğitimi için faaliyetler organize etmek
 • Yetişkin eğitimleri için fırsatları organize etmek
 • Müslümanlara yönelik Kur’an-ı Kerim, kursları, tartışma grupları ve ortak dualar gibi pratik ve teorik dini eğitim fırsatları sunmak.
 • Dernek çalışmalarını finanse etmek için yardım ve bağış toplama faaliyetleri düzenlemek
 • Ailelere yönelik eğitim danışmanlığı ve aile eğitim seminerleri düzenlemek
 • Kariyer gelişimi ve mesleki eğitim ile ilgili istişareler, seminerler ve workshoplar düzenlemek
 • Ortak projeler gerçekleştirmek ve karşılıklı teklifler oluşturmak amacıyla dini topluluklar, kültürel kurumlar, entegrasyon kurumları, otoriteler ve üniversiteler ile iletişim ve işbirliği fırsatlarını değerlendirmek
 • Konser ve sergi organizasyonları düzenlemek

§ 3 Derneğin kamu yararı

(1) Dernek, vergi kanununun ‘vergi ayrıcalıklı amaçları’ bölümünde yer alan, yalnızca ve doğrudan toplum yararına hizmet eden, doğrudan kar amacı gütmeyen amaçları takip eder. Dernek faaliyetlerini özverili olarak ve gönüllülük esasına göre yürütür, birincil olarak ticari amaç gütmez.

(2) Dernek bağış alabilir ve harcayabilir.

(3) Derneğin fonları sadece yasal amaçlarla kullanılabilir. Üyeler, derneğin fonlarından bağış almazlar.

(4) Hiç kimse dernek amacına yabancı olan harcamalardan veya orantısız şekilde yüksek ücretlerden yararlanamaz.

(5) Dernek görevlerini tarafsız ve liberal-demokratik ilkelere uygun olarak yerine getirir.

§ 4 Üyeliğin kazanılması

(1) Derneğin olağan (oy kullanma hakkı olan) üyeleri ve destekleyici üyeleri vardır.

(2) Derneğin olağan üyesi, 16 yaşını dolduran, dernek amaçlarını § 2 uyarınca destekleyen, tüzüğü kabul eden ve yıllık ücreti ödeyen herhangi bir gerçek kişi olabilir. Olağan üyelerin Genel kurulda oy hakkı, konuşma ve başvuru ile aktif ve pasif seçme hakkı vardır.

(3) Destekleyici üye, derneğin amaçlarını tanıyan ve derneğe düzenli bir maddi katkı ile destek veren herhangi bir özel veya kamu veya özel hukuk tüzel kişisi olabilir. Destekleyici üyelerin genel kurul toplantılarında konuşma ve başvuru hakkı vardır, ancak oy kullanma ve seçilme hakkı yoktur. Bir tüzel kişi veya dernek, gerçek bir kişi tarafından temsil edilebilir. Bular aynı zamanda sponsorlar listesine de kaydedilir.

(4) Dernek üyeliğine kayıt, yazılı olarak ve yönetim kurulu onayı/imzası ile gerçekleşir. Yönetim Kurulu başvuru konusunda re’sen karar verir ve başvuruyu kabul veya reddetmeye yetkilidir.

(5) Başvuru sahibi, başvurunun reddine karşı Denetim Kuruluna itiraz edebilir. Denetim Kurulunun bir çözüm bulamaması durumunda, nihai karar organı bir sonraki Genel Kuruldur.

§ 5 Üyeliğin sona ermesi

(1) Dernek üyeliği ölüm, istifa veya üyelikten çıkarılma ile sona erer.

(2) İstifa, Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilir.

(3) Üyelikten çıkarılma ancak aşağıdaki durumlarda genel kurulun kararıyla gerçekleşebilir.

a) Derneğin amaçlarını artık desteklememesi,

b) Derneğin itibar veya menfaatlerine ciddi bir şekilde ciddi şekilde zarar verme

c) Üyelik aidatlarının yazılı bir uyarıya rağmen üç aydan fazla ödenmemesi.

Çıkarılan üyeye Genel kurul toplantısına, çıkarılma nedenleri hakkında savunma yapma imkânı verilir. Çıkarılan üyeye bu konu hakkında en az iki hafta önceden bilgi verilmelidir.

§ 6 Üyelerin hak ve yükümlülükleri

(1) Her üye derneğin tesislerini kullanma ve ortak etkinliklere katılma hakkına sahiptir.

(2) Olağan Üyeler, Genel Kurul’da oy kullanma ve seçilme hakkına sahiptir.

(3) Her üyenin, dernek menfaatlerini teşvik etme, üyelik ücretlerini düzenli olarak ödeme mümkün olduğu ölçüde dernek faaliyetlerine katkıda bulunma yükümlülüğü vardır;.

(4) Üyelik aidatı Genel Kurul tarafından belirlenir.

§ 7 Derneğin Organları

Derneğin organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

§ 8 Genel Kurul

(1) Genel kurul, derneğin en yüksek organıdır. Her üye Genel Kurulun doğal üyesidir ve konuşma ve başvuru yapma hakkına sahiptir. Olağan üyelerin oy kullanma ve seçilme hakkı vardır. Ancak, oy kullanmak için en az 90 gündür derneğe üye olunması gerekir.

(2) Genel Kurul aşağıdaki kararlardan sorumludur.

İşler:

 1. Tüzük değişiklikleri,
 2. Üyelik aidatının tespiti,
 3. Üyeliğe kabul etmeme ve üyelikten çıkarılma konularında nihai kararın verilmesi,
 4. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görevden alınması,
 5. Yıllık raporun alınması ve Yönetim Kurulunun tasfiyesi,
 6. Derneğin feshi.

(3) Olağan Genel Kurul, olağan olarak yılda bir kez toplanır ve Yönetim Kurulu tarafından bu toplantıya çağırılır. Ayrıca, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ile üyelerin en az % 25’inin olağanüstü toplantılar için genel kurulu toplantıya çağırma hakkı vardır. Toplantı, iki haftalık bir bildirim süresi ile posta veya e-posta ile yazılı olarak ve gündem belirtilerek yapılır.

(4) Gündem, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Derneğin her üyesi, genel kurul toplantısından en geç bir hafta önce gündeme ekleme yapmak için Yönetim kurulu’na yazılı olarak başvurabilir. Kurul bu başvuruları gündeme alıp almamaya karar verir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından gündeme alınmayan veya Genel Kurul’da ilk kez sunulan başvuruların gündeme alınması ile ilgili olarak katılan üyelerin oy çokluğuyla karar verir. Tüzük değişikliği, üyelik aidatlarında değişiklik veya dernek tasfiyesi ile ilgili başvurular bu yöntemle gündeme getirilemez.

(5) Fiziksel bir toplantı mümkün değilse, video / çevrimiçi iletişim araçlarıyla toplantı ve oylama yapılabilir. Fiziksel toplantı yapılmaksızın, üyelerin üçte iki çoğunluğu ile posta veya e-mail ile yazılı olarak onaylanan (elden dolaştırma yolu ile) kararlar kabul edilmiş sayılır.

(6) Her Olağan Üyenin toplantılarda bir oy hakkı vardır. Toplanma nisabı olağan üyelerin salt çoğunluğudur. Kararlar, kullanılan oyların salt çoğunluğuyla alınır. Toplantı nisabı sağlanamazsa Yönetim kurulu dört hafta içinde aynı gündem ile ikinci bir Genel Kurul toplantısı organize eder. Bu toplantıda toplantı nisabı aranmaz ancak bu durum davetiyede belirtilir.

(7) Genel kurul toplantısında görürmeye başlamadan önce katılımcılar arasından toplantıyı yönetmek üzere başkan ve bir sekreter seçilir. Toplantı Başkanı, toplantıya başkanlık edecek ve Sekreter ile alınan kararların kaydedilmesinden sorumlu olacaktır.

(8) Tüzük değişikliği ve derneğin amacını değiştirme ve tasfiye ile ilgili kararlar mevcut üyelerin dörtte üçünün onaylanmasını gerektirir.

§ 9 Yönetim Kurulu

(1) Yönetim kurulu, derneğin temsil ve idaresinden sorumludur. Yönetim Kurulu 1 başkan, 8 asıl üye ve 2 yedek üyeden oluşur.

(2) Kurul üyeleri, genel kurul tarafından bir yıl için seçilir. Yönetim Kurulu sadece derneğin üyeleri arasından seçilebilir. Dernek üyeliğinin sonlanması kurul üyeliğini de sonlandırır. Bir üyenin Genel Kurul tarafından tekrar seçilmesine veya erken görevden alınmasına izin verilebilir. Bir üye, süresinin dolmasından sonra halefi seçilinceye kadar görevde kalır.

(3) Yönetim kurulu üyeleri kendi içinde başkan, başkan yardımcısı, sayman esçer ve yeterli sayıda üyeyi farklı görevlerde görevlendirir. Dernek başkanı için, ard arda tekrar seçilme olasılığı iki seçim dönemi ile sınırlıdır.

(4) § 26 BGB anlamında dernek, başkan ve başkan yardımcısı veya sayman tarafından ortak olarak temsil edilebilir.

(5) Kurul, en az ayda bir kez asıl üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu belirleyicidir. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak ard arda 3 kez katılamayan üyeler Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılır.

(6) Yönetim Kurulunun kararları kaydedilir. Tutanaklar Başkan ve Başkan yardımcısı tarafından veya yokluğunda, vekili veya Kurulun bir başka üyesi tarafından imzalanır.

§ 10 Denetim Kurulu

(1) Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyeleri dışından olmak üzere, 2 asıl üyeden ve 1 yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu, derneğin tüm karar, uygulama ve belgelerini kısıtlama olmaksızın incelemeye ve genel kurul toplantısına rapor vermeye yetkilidir.

(2) Denetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından bir yıl için seçilirler. Denetleme Kurulu üyeleri sadece derneğin üyeleri arasından seçilebilir. Dernek üyeliğinin sona ermesi ile denetim kurulu üyeliği de sona erer. Bir üyenin Genel Kurul tarafından tekrar seçilmesine veya erken görevden alınmasına izin verilebilir.

(3) Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu ile ilgili ciddi sorunlar bulursa, derhal olağanüstü bir genel kurul toplantısı yapabilir (gerekçeli olarak). Denetleme kurulunun endişeleri genel kurulda onaylanırsa, genel kurul yeni bir kurul seçebilir.

§ 11 Finansman

(1) Dernek üyelik aidatları, bağışlar ve üçüncü taraf fonları ile finanse edilir. Üyeler, aidatlarını Genel Kurul tarafından belirlenen süreler içinde ödemelidir. Kurul, katkıların tahsilini ve kaydını yapar ve bağışlar ve üçüncü taraf fonları hakkında genel toplantıyı bilgilendirir.

(2) § 3 (3) ve (4) uyarınca derneğin fonları sadece yasal amaçlarla kullanılabilir.

§12 Verilerin korunması ve üyelerin kaydı

(1) Derneğin tüm verileri, bilgileri ve kayıtları Kanun’un gerektirdiği ölçüde Yönetim Kurulu tarafından usulüne uygun şekilde kaydedilir ve yönetilir. Kişisel veriler ve bilgiler sadece Tüzük’te belirtilen amaç ve faaliyetler için ve gerekli ölçüde toplanabilir. Bu veri ve bilgiler derneğin amaç ve faaliyetlerinin dışında kullanılamaz ve kendi yasal yükümlülüklerinin ötesinde diğer kişi ve kurumlarla paylaşılamaz.

(2) Üyelerin, 1 inci fıkra uyarınca üyelik bilgilerinin kayıt altına alınmasını ve kullanılmasını, derneğin amaçları ve faaliyetleri kapsamında olması şartıyla kabul ettiği varsayılır.

(3) Üyelerin, kaydedilmiş olan kişisel verileri hakkında bilgi edinme, bu bilgileri düzeltme veya yasal bir zorunluluk bulunmadığı sürece güncelleme veya silme hakkı vardır. Üyelerin, kişisel verilerin acil yasal yükümlülüklerin ötesinde kullanılmasını önleme hakları vardır.

§ 13 Derneğin feshi

(1) Derneğin feshi ancak Genel Kurulun kararı ile karara bağlanabilir. Karar, olağan üyelerin dörtte üç çoğunluğu ile alınır.

(2) Genel Kurul aksine karar vermedikçe, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili müştereken tasfiye memuru olarak görev yapar.

(3) Derneğin feshedilmesi veya vergiden ayrıcalıklı amaçların kaldırılması durumunda, derneğin mal varlıkları kamu hukuku altındaki bir tüzel kişiliğe veya uluslararası düşüncenin geliştirilmesinde kullanılmak üzere başka bir vergi imtiyazlı kuruluşuna devredilir.

§ 14 Geçici düzenlemeler

(1) Tüzük, bölge mahkemesinde dernekler siciline tescil başvurusu ile yürürlüğe girer.

(2) Sorumlu vergi dairesi veya dernek sicilinin talebi nedeniyle, bu tüzüğün değiştirilmesi gerektiğinde, yönetim kurulunun tüzüğü uygun bir şekilde değiştirme hakkı vardır. Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u bu değişiklikler ile ilgili olarak bir sonraki olağan toplantısında bilgilendirmek zorundadır.